Informacija
2021-10-20
Informacija

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALAUS KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO „MYLĖKIME, SAUGOKIME ŽEMĘ“ SKIRTOS PASAULINEI ŽEMĖS DIENAI NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualaus kūrybinių darbų projekto „Mylėkime, saugokime žemę“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką, terminus.
 2. Projektas skirtas paminėti Pasaulinei Žemės dienai, minimai kovo 20-21 d. (pavasario lygiadienio metu).
 3. Projektą organizuoja Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ mokytoja metodininkė Raimonda Giniūnienė, mokytojos Dovilė Velmunskė, Eglė Pėtnyčienė, meninio ugdymo mokytoja Karolina Giniūnaitė.
 4. Projekto nuostatai skelbiami Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ interneto svetainėje, adresu: spindulelis.com, Facebook grupėje „Auklėtoja auklėtojai (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)“ (https://www.facebook.com/groups/976828812401540).
 1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Tikslas – plėtoti aplinkosaugines idėjas, kūrybiškai panaudojant antrines žaliavas, suteikti ugdytiniams žinių ir praktinių įgūdžių apie antrinių žaliavų rūšiavimo svarbą, jų prasmingą panaudojimą ir ekologiją.
 2. Uždaviniai:
 • Skatinti vaikus rūšiuoti atliekas ir tai daryti teisingai;
 • Panaudojant antrines žaliavas sukurti erdvinį kūrybinį darbą;
 • Puoselėti meilę gamtai ir mokyti(s) ją saugoti;
 • Skatinti vaikų, pedagogų bei tėvų bendradarbiavimą ir kūrybiškumą.

III. DALYVIAI

 

 1. Projekte kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų tėvai ir pedagogai.
 2. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 1. Virtualaus kūrybinių darbų projekto dalyviai kuria, stato, lipdo iš antrinių žaliavų erdvinius darbus.
 2. Nuotraukų skaičius neribojamas.
 3. Dalyviai parodai pateikia kokybišką skaitmeninę kūrybinio erdvinio darbo nuotrauką JPG formatu (nuotraukoje vaikų, pedagogų ir tėvų veidų neturi matyti) ir užpildo dalyvio anketą (1 priedas).
 4. Kūrybinių darbų nuotraukos ir dalyvio anketa iki 2021 m. kovo 29 d. siunčiamos el. paštu: spindulelis245@gmail.com .
 1. REIKALAVIMAI PROJEKTO DALYVIAMS
 2. Pagrindinis projekto akcentas – ANTRINĖS ŽALIAVOS.
 3. Projektą sudaro dvi dalys:
 • I dalyje supažindinami su antrinių žaliavų rūšiavimu, jų panaudojimu, nauda (pokalbiai, diskusijos, vaizdinės medžiagos analizė, veiklos ir pan.). Pedagogai informacijos pateikimo būdus ir formas pasirenka individualiai.
 • II dalyje vaikai kartu su pedagogais, tėveliais kuria erdvinį kūrybinį pakabinamą darbą.
 1. Projekto dalyviai, atsiųsdami kūrybinių erdvinių darbų nuotraukas, sutinka su jų viešu platinimu, talpinimu internetinėje erdvėje, publikavimu viešinant projektą. Dalyviai atsakingi už asmens duomenų (vardo, pavardės) viešinimą.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Nuo 2021 m. balandžio 2 d. kūrybinių darbų nuotraukas bus galima peržiūrėti organizatorių internetinėje svetainėje spindulelis.com ir Facebook grupėje „Auklėtoja auklėtojai (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)“ (https://www.facebook.com/groups/976828812401540).
  2. Visi dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais (išsiunčiami dalyvio nurodytu elektroniniu paštu).
  3. Papildomą informaciją apie parodą teikia organizatoriai el. paštu spindulelis245@gmail.com .

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualaus kūrybinių darbų projekto „Mylėkime, saugokime žemę“ nuostatų

Nuorodos