Specialistai
2024-04-17

Lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“ dirba šie specialistai:

Specialieji pedagogai:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių, somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą;
 • atlieka pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustato vaiko žinių,mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms; padedaspecialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusiasfunkcijas, atsižvelgdami į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus,ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus; teikia metodinę pagalbą pedagogams,tėvams; šviečia įstaigos bendruomenę specialiųjų poreikių vaikų ugdymo, specialiosiospedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Abu įstaigoje dirbantys specialieji pedagogai įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją. 


Logopedai:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų; įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • bendradarbiaudami su pedagogais, ugdytinių tėvais;
 • šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • rengia ir naudoja logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.

Abu įstaigoje dirbantys logopedai įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją


Psichologas:

 • Įvertina ir padeda spręsti vaikų psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais) ir auklėtojais. Taip pat vertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Bendradarbiauja su įstaigos specialistais, atstovauja ugdymo įstaigos Vaiko Gerovės Komisijoje.
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti. Atsižvelgiant į ugdymo įstaigos bendruomenės poreikius, atlieka aktualius ugdymo įstaigoje psichologinius tyrimus, organizuoja psichologinį švietimą.

Psichologo konsultacijos tėvams (globėjams) teikiamos: Ketvirtadieniais: 9.00 – 12.00 val. arba galima derinti konsultacijos laiką Jums patogiu laiku el.paštu: spindulelispsichologe@gmail.com


Socialinis pedagogas:

 • Įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius;
 • ugdo vaikų socialinius įgūdžius; planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo  vaikui  procese;
 • informuoja švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;
 • konsultuoja tėvus ir pedagogus socialinio ugdymo, socialinių paslaugų teikimo klausimais.

Socialinis pedagogas įgijęs vyresniojo socialinio pedagogo kvalifikaciją.


Meninio ugdymo mokytojai (kūno kultūra):

 • Dirba su vaikų grupe ir individualiai su vaikais, turinčiais judesio ir padėties bei kompleksinių sutrikimų;
 • padeda vaikams išmokti valdyti raumenis ir palaikyti jų pusiausvyrą, tapti savarankiškesniais; užsiima kontraktūrų profilaktika, vaiko aikysenos korekcija, aktyvių judesių mokymu;
 • konsultuoja pedagogus ir tėvus fizinės vaiko sveikatos ugdymo klausimais.

Du mokytojai įgiję mokytojo metodininko kvalifikaciją.


Meninio ugdymo mokytojas (muzika):

 • Dirba su vaikų grupėmis; rengia įstaigos šventes;
 • dalyvauja programų, projektų veikloje;
 • konsultuoja tėvus ir pedagogus muzikinio ugdymo klausimais.

Muzikos pedagogas įgijęs mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.


Meninio ugdymo mokytojas (dailė):

 • dirba su vaikų grupės ir individualiai;
 • kuria dekoracijas spektakliams;
 • kuria kompozicijas įstaigos papuošimui;
 • dalyvauja programų, projektų veikloje.

Menų mokytojas įgijęs vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

Nuorodos