Darbuotojų funkcijos
2023-06-08

Mokytojos:

 • organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą;
 • prireikus dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo programas;
 • sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus, informuoja tėvus;
 • teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiausvaikų ugdymo klausimais;
 • inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
 • saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.;
 • derina tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą;
 • bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje;
 • bendradarbiauja su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais vaikų ugdymo klausimais; sistemingai informuoja tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtines, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.);
 • informuoja įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą.

Įstaigoje dirbančių pedagogų kvalifikacija:

 • 1 mokytojas įgijęs mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją.
 • 5 mokytojai įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.
 • 9 mokytojai įgiję vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

Nuorodos