Slaugos paslaugos
2021-11-09

 Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ – bendrojo ugdymo įstaiga su specialiosiomis grupėmis ir integruotais specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.
Nuo 2020 metų rugsėjo 19 dienos, Kauno lopšeliui-darželiui „Spindulėlis“ suteikta licencija (Nr. 4227, nuoroda internete: https://vaspvt.gov.lt/files/Istaigu_licencijavimas/ASPI.pdf ) asmens sveikatos priežiūros veiklai ir bendrosios asmens sveikatos priežiūros: slaugos (bendrosios praktikos slaugos) paslaugų teikimui.
Lopšelio-darželio pirmajame aukšte įrengtame slaugos kabinete dirba bendrosios praktikos slaugytojos Daiva Mečislauskienė ir Giedrė Vasiliauskienė. Nuo šiol lopšelyje-darželyje teikiamos ne tik bendrosios sveikatos priežiūros paslaugos, tokios kaip pirmoji medicinos pagalba, užkrečiamųjų ligų, traumų ir jų rizikos veiksnių profilaktika, bei sveikatos ugdymas, bet ir specialiosios slaugos paslaugos vaikams, kuriems, remiantis gydančio gydytojo rekomendacijomis, nustatytas slaugos intervencijų poreikis ugdymo įstaigoje. Tai apima tiek medikamentų administravimą, tiek slaugos intervencijas, tokias kaip šlapimo pūslės kateterizavimas, sekreto iš kvėpavimo takų išsiurbimas, maitinimas per enterinio maitinimo zondą, stomų priežiūrą ir t.t., kurias būtina atlikti ugdytiniui esant ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Bendrosios praktikos slaugytojo norma:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.401304/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371081/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.435637/asr

Licencija.pdf (0.27 MB)
Nuorodos