Pasiekimų vertinimas
2021-10-21

Vertinimo tikslas – padėti auklėtojams ir kitiems ugdymo dalyviams tikslingai stebėti vaikų ugdymo (si) pasiekimus, pažangą, atpažinti jų ugdymo (si) poreikius, kuo kryptingiau pritaikant ikimokyklinio ugdymosi turinį vaikų grupei ir kiekvienam vaikui, garantuojant ugdymo (si) prieinamumą ir kokybę, užtikrinant tęstinumą bei dermę tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų.

Kauno lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“ vertinimas vyksta pagal „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimo aprašo“ projektą. Pasiekimai vertinami 2 kartus per metus (rugsėjį, gegužę). Kiekviena ugdymo (si) sritis vertinama atitinkamu žingsniu, sudaroma pasiekimų diagrama, kuri aptariama su tėvais ir leidžia individualizuoti ugdymą bei atkreipti dėmesį į vaiko ugdymo (si) gebėjimus bei sunkumus.

Lopšelio-darželio „Spindulėlis” vaikų pasiekimų vertinimo principai: planingumas, objektyvumas, visapusiškumas, informatyvumas, vaiko pažangos fiksavimas, jautrumas ir humaniškumas, pozityvumas, vaiko pasitikėjimo ugdymas.

METODAS FORMA DAŽNUMAS
Stebėjimas

 

Savianalizė

Nuolatinė refleksija

Diskusijos

Stebėjimas ir analizė

Pokalbis ir interviu

Projektai

Tyrimas

Žaidimas

 

Praktinis darbas

Pasakojimas

Piešimas ir komentavimas

Fotonuotraukos

Anketos (suaugusiųjų)

Klausimynai

Vaikų aprašai

Žodinė kūryba

Filmuota medžiaga

Rašytinės kalbos pvz.

Stebėjimai atliekami kasdien

 

Vertinama nuolat, priklausomai nuo tikslo ir poreikių

2 kartus per metus

(rugsėjį, gegužę)

Vaikų darbai ir analizės segamos į atskirus aplankalus, skirtus kiekvienam ugdytiniui. Aplanke surinkta medžiaga leidžia pastebėti vaiko pasiekimus pagal ugdomas kompetencijas. Aplanką sudaro dailės darbai, užrašytos vaikų mintys, žodinė kūryba, rašytinės kalbos pavyzdžiai, nuotraukos. Sukauptas aplankas perduodamas priešmokyklinio ugdymo pedagogui. Išvykstančiam iš lopšelio-darželio vaikui aplankas atiduodamas tėvams.

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija padeda numatyti ugdomojo proceso spragas, parinkti tinkamiausias ugdymo (si) formas, metodus, priemones, užtikrinti ugdymo (si) nuoseklumą, individualizavimą, tęstinumą, tėvų informavimą apie vaiko ugdymo (si) rezultatus, grupės vaikų pasiekimų apibendrinimą, ugdymo prioritetų numatymą.

SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

Kauno lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“ specialiųjų ugdymo (si) poreikių turintys vaikai ugdomi pagal bendrąsias programas, jas pritaikant arba individualizuojant. Tais atvejais (pvz., esant intelekto sutrikimui), kai vaikas negali ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, programa individualizuojama.

Pritaikyta ugdymo programa specialiųjų ugdymosi poreikių vaikui padeda dalyvauti bendrame ugdymo procese drauge su bendraamžiais, siekiant individualių ugdymo (si) tikslų. Pritaikant programą svarbu atsižvelgti į ugdymo (si) sunkumus sąlygojančias priežastis: vaiko raidos ypatumus (negalė, sutrikimas, laikini sunkumai), intelekto lygį, ugdymo aplinką, ugdytinio potencines galimybes, kuriomis vaiko stiprybėmis ugdymo veikloje bus galima remtis.

Individualizuojant programą svarbu sukonkretinti, siaurinti jos turinį, daugiau laiko skirti svarbiausių gebėjimų ugdymui, atsižvelgti į praktinį žinių pritaikymą gyvenime, daugiau laiko skirti įgūdžių įgijimui.

Specialiųjų ugdymo (si) poreikių turinčių vaikų ugdymo (si) pasiekimai vertinami naudojantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“, pasiekimų vertinimo rezultatai aptariami su tėvais.

Nuorodos